Informacje o projekcie

Projekt "Nowe umiejętności-szansą na pracę bez granic" ("New skills-a chance to work without borders") jest projektem mobilności osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego. W ramach realizacji projektu wybrani uczniowie klas trzecich ZSEiI (2 grupy po 18 osób), kształcący się w zawodach: t.informatyk i t.elektronik odbędą 2-tygodnowy staż zawodowy w instytucji partnerskiej FEPS w Portugalii, będący głównym elementem projektu. Instytucja ta ma ogromne doświadczenie w organizowaniu staży zawodowych.
Staż odbędzie się w maju 2018 i 2019r. Uczniowie wyjadą pod opieką dwóch nauczycieli ZSEiI.
Cele Projektu
Cele projektu zostały sformułowane na podstawie potrzeb UCZESTNIKÓW i SZKOŁY oraz możliwości kraju przyjmującego i obejmują:
 • podniesienie kompetencji zawodowych, głównie z zakresu informatyki, projektowania 3D i elektroniki mikroprocesorowej
 • doskonalenie znajomości angielskiego (umiejętności aktywnego słuchania ze zrozumieniem, wypowiadania się, argumentowania, dyskusji), podstawy portugalskiego
 • zapoznanie z dokumentacją techniczną urządzeń i programów komputerowych po angielsku i portugalsku
 • poznanie nowych metod pracy
 • zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku pracy
 • poznanie nowego środowiska zawodowego, zwiększenie mobilności zawodowej
 • umiejętności interpersonalne, w tym podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem
 • poznanie organizacji i kultury pracy w Portugalii
 • uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe
 • zapoznanie z zasadami działania Centrum Walidacji i Certyfikacji Kompetencji Zawodowych, wdrożenie do organizacji w szkole Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla dorosłych
 • wprowadzenie zmian w programach nauczania oraz programie praktyk (lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy)
 • wdrożenie uczniów i nauczycieli do realizacji kolejnych projektów współpracy międzynarodowej
 • zbudowania sieci kontaktów międzynarodowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości
 • zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą poprzez wystawienie certyfikatów i innych zaświadczeń
Cele stażu dla INFORMATYKÓW to nabycie umiejętności:
 • charakteryzowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • dobieranie konfiguracji sprzętu i oprogramowania komputerowego dla różnych zastosowań
 • testowanie i serwisowanie sprzętu komputerowego, w tym sprzętu Cisco
 • nadzorowanie pracy lokalnej sieci komputerowej
 • projektowanie i obsługa sieci Cisco
 • obsługiwanie programów do projektowania i modelowania graficznego, w tym 3D (m.in. AutoCad)
 • posługiwanie się terminologią zawodową w języku angielskim i portugalskim, korzystanie z instrukcji i literatury w tych językach.
Cele stażu dla ELEKTRONIKÓW to nabycie umiejętności:
 • dobierania narzędzi, podzespołów, układów i urządzeń elektronicznych
 • wykonywanie zaplanowanych prac przy montażu i instalowaniu urządzeń
 • projektowanie układów w technice mikroprocesorowej
 • zastosowanie techniki mikroprocesorowej w elektronice i programowalnych sterownikach cyfrowych
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną urządzeń elektronicznych
 • testowanie i serwisowanie sprzętu komputerowego, w tym sprzętu Cisco
 • projektowanie i obsługa sieci Cisco
Postęp
Wydarzenie Data Status Link
Ogłoszenie i rozpoczęciu rekrutacji do projektu 5.10.2017 Zakończono LINK
Test z Języka angielskiego 9.11.2017 Zakończono
Ogłoszenie wyników rekrutacji 13.11.2017 Zakończono LINK
Zajęcia z języka portugalskiego 9.12.2017 - 01.02.2018 W trakcie LINK
contact< KONTAKT
Beata Panuszewska (sala 301)
Łukasz Załucki
 • Koordynator projektów międzynarodowych
 • Nauczyciel wychowania fizycznego
 • Adres e-mail: ckizal@gmail.com
partners